ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató a contactnkft.hu weboldal látogatói részére

Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Név / cégnév: Contact Nkft.

Székhely: 5000 Szolnok, Tószegi út 43.

Adószám: 21456891-2-16

Nyilvántartási szám (NAIH): NAIH-144278/2018

Weboldal megnevezése, címe: Contact Nkft. weboldal, contactnkft.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: contactnkft.hu

Az adatkezelő elérhetőségei

Név / cégnév: Contact Nkft.

Székhely: 5000 Szolnok, Tószegi út 43.

Levelezési cím: 5000 Szolnok, Tószegi út 43.

E-mail: contact@contactnkft.hu

Telefon: +36 20 458 4226

Fogalommeghatározások

a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

1. Az adatkezelés irányelvei

1.1 Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

1.2 A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

1.3 A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

1.4 A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

1.5 A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

1.6 A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

1.7 A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

1.8 Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

2. Az adatkezelésre vonatkozó általános információk

2.1 A személyes adatokat a Contact Nkft. kizárólag a jelen tájékoztatóban, valamint a jogszabályokban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően, a szükséges mértékben kezeli.

2.2 Az adatkezelés jogalapja a szerződés, szolgáltatás teljesítése és az érintett személy hozzájárulása.

2.3Az adatkezelésben érintettek köre minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalt látogatja, a Weboldalon regisztrál, terméket vásárol, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe illetve megrendelést ad le („Érintett”).

2.4 Az Érintett által megadott adatokat a Contact Nkft. addig őrzi, amíg azok törlését vagy a hozzájárulási nyilatkozat visszavonását Érintett nem kéri. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja az e-mail címre küldött levélben, vagy telefonon. Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

2.5 Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek. Az adatokat abban az esetben is törölni kell, ha az adatkezelés célja megvalósult, azaz a megrendelés teljesült.

2.6 A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Az adatok tárolására elektronikus formában kerül sor.

2.7 Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és azon alkalmazottai, akik az Érintettnek adott szolgáltatással kapcsolatosan közvetlen tevékenységet végeznek. Az érintett által megadott személyes adatokhoz a Contact Nkft. (5000 Szolnok, Tószegi út 43.) munkatársai is hozzáférhetnek.

2.8 Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

3. Weboldalon történő regisztráció

3.1 Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel. 3.2 A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3 Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrált felhasználói.

3.4 Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név/cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Felhasználó név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Jelszó Azonosítás

Cím/szállítási cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

4. Megrendelés leadása

4.1 Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

4.2 A adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és a szerződés teljesítése. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

4.3 Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrált felhasználói és regisztráció nélküli vásárlói.

4.4 Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név/Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Felhasználó név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím/szállítási cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Rendelt termék adatai A termék azonosítása.

Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

5. Számlakiállítás

5.1 Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése csomagba történő elhelyezéssel. 5.2 Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.
5.3 Az adatkezelésben érintettek köre a vásárlók.

5.4 Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név/ Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Felhasználó név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Adószám / adóazonosító A vevő azonosítása.

Számlaadatok

A számla azonosítása.

Számlakiállítás időpontja Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

6. Marketing célú üzenetek eljuttatása

6.1 Az adatkezelés célja marketing célú üzenetek eljuttatása az érintettek részére.

6.2 Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

6.3 Az adatkezelésben érintettek köre a Weboldal látogatói.

6.4 Az adatkezelés időtartama: ahozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

E-mail

Remarketing.

IP-cím Remarketing.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

7. Statisztikai célból történő adatgyűjtés

7.1 Az adatkezelés célja a legnépszerűbb termékek kiválasztása és megjelenítése a weboldalon, valamint látogatói statisztikák készítése.

7.2 Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

7.3 Az adatkezelésben érintettek köre a Weboldal látogatói.

7.4 Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Megrendelt termék típusa

Értékesített termékekről készült statisztika.

Megrendelt termék darabszáma Értékesített termékekről készült statisztika.

IP-cím

Látogatói statisztika.

Eszközazonosítók Látogatói statisztika.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

8. Sütik (cookie-k)

8.1 A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

8.2 A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

8.3 A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

8.4 Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

8.5 Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

8.6 Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Egyéb más esetekben az érintett hozzájárulására van szükség.

8.7 Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

8.8 A böngésző beállításaiban (általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel) Érintett elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse Érintettet minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help’ funkciójában. Ha Érintett úgy dönt, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a Weboldal valamennyi funkcióját.

8.9 Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők: sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

8.10 Az adatok tárolási módja: elektronikus.

9. Közösségi oldalak

9.1 A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók

9.10 Az adatok tárolási módja: elektronikus.

9.11 Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

9.12 A Contact Nkft. Facebook–képpontot is használ, melynek segítségével a Weboldalon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és a Contact Nkft. részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. Ez teszi lehetővé, hogy a közösségi háló az Érintett felhasználói szokásait feltérképezze, részükre személyre szabott ajánlatok, hirdetések megjelenítésére kerülhet sor a Facebook felületén.

10. Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Contact Nkft. (székhely: 5000 Szolnok, Tószegi út 43.; nyilvántartásiszám: NAIH- 144278/2018; e-mail cím: contact@contactnkft.hu ; telefonszám: +36 20 458 4226) 2024. április 11. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az e- mailcímét, amelyeket a honlapon a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg.

10.1 Az adatkezelés célja és jogalapja

A Contact Nkft. a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címet hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően a kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles az e-mail címét megadni. Amennyiben nem kíván további hírlevelet kapni a Contact Nkft.- től, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással.

Amennyiben a Contact Nkft. hírleveléről leiratkozik, akkor a Contact Nkft. a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet.

Azon hírlevelek esetében - amelyeket a Contact Nkft. a hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére hozzájárulása alapján a Contact Nkft. jogszerűen járt el.

10.2 Személyes adatok címzettjei
A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott e-mail címét

a Contact Nkft. (székhely: 5000 Szolnok, Tószegi út 43.; nyilvántartásiszám: NAIH-144278/2018; e- mail cím: ; telefonszám: +36 20 458 4226) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A hírlevélküldés céljából megadott e-mail címét a Contact Nkft. további személy részére nem továbbítja.

10.3 Az adatkezelés időtartama

A Contact Nkft. az Ön által megadott e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

A Contact Nkft. az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a „Leiratkozás” gombra történő kattintáskor automatikusan törli.

11. Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja

Google Analytics alkalmazása:

11.1 A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

11.2 A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

11.3 Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

11.4 A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

11.5 A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privac y_policy_hu.pdf

12. Adatfeldolgozók

12.2 Kiszállítást végző társaság:

Név / cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az adatokhoz csak a kiszállítást végző cég munkatársai férhetnek hozzá, kizárólag a tevékenység végzésével összefüggésben, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: kiszállítás, házhozszállítás. Az adatkezelés célja: a kiszállítás pontos elvégzése.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok, számlázási név, számlázási cím, megrendelés adatai.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: az adatkezelés a kiszállítás elvégzéséig, illetve a weboldal működtetője és a kiszállítást végző társaság közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a kiszállítást végző társaságot megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés. 12.3 Fizetést biztosító külső szolgáltató:

Név / cégnév: Barion Payment Zrt.
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. A. ép. 1. em.

A Contact Nkft. az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai biztosítása érdekében fizetést biztosító külső szolgáltatókkal is együtt működik. A fizetést biztosító Külső szolgáltató a rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatójában foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezeli.

A tevékenység megnevezése: kifizetés biztosítása.
Az adatkezelés célja: a bankkártyával történő fizetés biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok, név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: az adatkezelés a fizetés elvégzéséig, illetve a weboldal működtetője és a külső szolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a fizetést biztosító szolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

13. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

13.1 Tájékoztatáshoz való jog: Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

13.2 Az Érintett hozzáférési joga

Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van bármikor jogosult kérelmezni a Contact Nkft.-tól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

A tájékoztatáskérés az alábbiakra terjedhet ki: az adatkezelés céljaira, a személyes adatok kategóriáira, az esetleges adattovábbítás címzettjeire, az adattovábbítás céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogára, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogára, az adatforrásokra vonatkozó információra, az automatizált döntéshozatal tényére, ideértve a profilalkotást is. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

13.3 Helyesbítés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett ezen túlmenően saját felhasználói felületén is módosíthatja adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

13.4 Törléshez való jog

Az érintett kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha

13.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

URL

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

Érintett egyéb igényét Felhasználó bírósági úton érvényesítheti.

Érintett a jogainak megsértése esetén, valamint, ha az Adatkezelő tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntésével nem ért egyet, vagy ha az Adatkezelő a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A per elbírálása az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per - Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

14. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Kelt: 2024. április 11.

Contact Nkft.